Zijlsterkerk

Zijlsterkerk

Zijlsterkerk v.h. De Nederlands Hervormde Kerk te Munnekezijl van 1665-2001

De oude kerk 1665-1899

De kerkelijke gemeente Munnekezijl is deel van het moederdorp Burum. Door de voortdurende groei van Munnekezijl werd in de 17e eeuw de bouw van een eigen kerk noodzakelijk. In 1655 besluiten de Staten van Friesland het dorp een bedrag van 315 goudgulden te geven om een kerk te bouwen. Het gaat niet erg vlot met de bouw want pas tien jaar later wijdt ds. Johannes de Grouw het gebouw in. Het is een zeer eenvoudig bedehuis zonder toren en torenklok. De gelovigen worden door hoorngeschal ter kerke geroepen. In 1856 wordt een torenklok geplaatst. Schoolmeester Knoop krijgt voor het klokkenluiden f18,25 per jaar. Hij moet driemaal daags luiden. Ook in die tijd worden niet elke zondag diensten gehouden. Uit boeken van de kerkvoogdij blijkt dat dit in het begin maar 18 zondagen is. Het kerkgebouw is een bron van zorg. Lekkend dak en andere gebreken doen besluiten om aan het eind van de 19e eeuw een nieuw kerkgebouw te bouwen.

De huidige kerk 1899-2007

De eerste steen voor het nieuwe kerkgebouw wordt gelegd door ds. T.R. Hoekstra. De prijs is f3937,35. De nieuwe kerk komt naast de oude te staan. Op zondagmiddag 6 augustus 1899 om 14 uur is de eerste feestelijke dienst. Ds. Hoekstra preekt over Genesis 28: 16 "Gewisselijk de Heere is aan deze plaats"(zie tekst op de voorgevel). In 1913 wordt in de toren een uurwerk en een nieuwe klok aangebracht en ook wordt er elektrische verlichting aangelegd. In 1914 wordt een orgel in gebruik genomen dat opgebouwd is uit zeer oude elementen. De nieuwe kerk bevat een oude preekstoel uit de 18e eeuw. Helaas is deze er later uit gesloopt en verdwenen. In mei 1921 wordt door het jubilerend echtpaar M. van der Laan en S. van der Laan-Riemersma, ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk, een nieuwe Statenbijbel op de kansel gelegd. Tussen 1917 en 1939 gaan er vaak stemmen op om van Munnekezijl een zelfstandige Hervormde Gemeente te maken. Het aantal diensten in Munnekezijl vermeerdert tot een keer per zondag. Begin 1930 komt de autobusdienst Munnekezijl-Burum op gang (dit duurt tot in 1976). Ds. Goudt verbindt zich in 1940 aan de gemeente Burum-Munnekezijl. In 1947 vertrekt hij en in datzelfde jaar besluit men op een gemeenteavond dat splitsing van de beide gemeenten niet door moet gaan. Men ontdekt dat men elkaar nodig heeft. In de zomer van 1941 wordt de kerk enigszins vertimmerd. De torenklok wordt op 24 maart 1943 weggehaald en met nog 21 andere klokken naar Harlingen getransporteerd. Uiteindelijke bestemming: Duitsland (dit is evenwel niet gebeurd). De torenklok komt helaas niet terug.

In 1948 wordt en nieuwe klok aangeschaft. Het leeuwendeel van de kosten wordt spontaan bijeengebracht door de bewoners van Munnekezijl. De kerkvoogdij van Burum-Munnekezijl zorgt voor het resterende bedrag, groot f350,-. De klok heeft een eenvoudig opschrift vermeldende het ''verlies''van de oude klok en het in gebruik nemen van de nieuwe. In het najaar van 1982 wordt de torenspits van de kerk gehaald. De vier "poten" waarop deze staat zijn bijna helemaal doorgerot. Het verrotte hout wordt vervangen en de spits wordt opgesierd met een koperen bal. Het geheel komt in april 1983 weer op zijn plaats In 1984 wordt het orgel nogmaals gerestaureerd. In1995  is de kerk opnieuw geschilderd. In 2007 is een deel van de dakgoten vervangen.

Bron: De kerkvoogdij

Copyright © 2021. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.