Profiel

Ligging en kerkgebouwen
Onze gemeente bevindt zich in de dorpen Burum, Warfstermolen, Munnekezijl en Lauwerzijl. Zowel in Burum als in Munnekezijl beschikken wij over een kerkgebouw. De kerk in Burum dateert uit 1784 en is daarmee het oudste van de twee. Het gebouw valt onder Monumentenzorg. De kerk in Munnekezijl is kleiner en dateert uit de negentiende eeuw. In beide gebouwen worden kerkdiensten gehouden.

Samenwerking met de gereformeerde kerk: sinds januari 2011 een federatie.
Zowel in Burum als in Munnekezijl is ook een gereformeerde kerk. Vanaf zomer 2009 waren in Burum alle kerkdiensten gezamenlijke diensten van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk. Ook bij het jeugdwerk, de Kinderkerk, de catechese en de zendingscommissie waren toen in Burum al alle scheidingsmuren verdwenen. De diaconieën van de hervormde gemeente Burum/Munnekezijl en van de gereformeerde kerk te Burum werkten al langer volledig samen.
Op 23 januari 2011 is deze verregaande samenwerking bekrachtigd door  de vorming van een federatie:  De naam van het samenwerkingsverband is:Protestantse Gemeente in wording  te Burum/Munnekezijl/Warfstermolen.
Indien het samenwerkingsverband officieel aangeduid moet worden wordt aan de naam toegevoegd:‘ … waarin samenwerken de hervormde gemeente te Burum/Munnekezijl  en de gereformeerde kerk te Burum/Warfstermolen.’

Kerkdiensten
De kerkdiensten  in Burum worden gehouden op zondagochtend, bij voorkeur om half tien, maar in voorkomende gevallen ook wel om elf uur. Voor de diensten wordt volgens een afgesproken rooster zowel van de hervormde als van de gereformeerde kerk gebruik gemaakt.
Tijdens de kerkdiensten is er meestal kinderoppas en kinderkerk voor de wat grotere kinderen.
Eénmaal per maand wordt een kerkdienst gehouden in het hervormde kerkgebouw van Munnekezijl. Op de andere zondagen voegt hervormd Munnekezijl zich bij de gezamenlijke kerkdienst in Burum.

Kerkblad
Het kerkblad van de federatie heet  ‘De Voorbode’ en verschijnt 10 maal per jaar. Van degenen die het kerkblad ontvangen wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.

Opbouw van de gemeente
De hervormde gemeente telt 90 belijdende leden en 157 doopleden. Hoewel onze gemeente zich rijk rekent met een vaste maar kleine kern van trouwe gemeenteleden, is de aanwas van nieuwe gemeenteleden geringer dan we ons zouden wensen. Ook overtreft het aantal sterfgevallen het aantal geboorten en de actieve gemeenteleden worden steeds ouder.

Kerkenraad
Onze kerkenraad telt, behalve de voorzitter, vier ouderlingen (waaronder de scriba) en vijf diakenen. Er zijn twee kerkrentmeesters, die bij hun werkzaamheden kunnen rekenen op de steun van twee gemeenteleden met kennis van zaken. Sinds de vorming van de federatie worden de zaken die de federatie aangaan behartigd door de federatiekerkenraad  die bestaat uit een aantal leden van zowel de gereformeerde als de hervormde kerkenraad. De federatiekerkenraad vergadert maandelijks (behalve in de zomervakantie). De hervormde en de gereformeerde kerkenraad vergaderen ongeveer twee maal per jaar om de financiele zaken af te handelen die niet onder de federatie vallen.

Hervormde Vrouwen Dienst
De HVD-groep van onze gemeente bestaat uit een klein aantal –weliswaar enthousiaste maar steeds ouder wordende- dames.

Leerhuis
Het Leerhuis wordt geleid door ons gemeentelid ds. Thijs Oomens. Het vindt ongeveer éénmaal per maand plaats bij de deelnemers thuis en kan rekenen op een vast aantal (ongeveer tien) enthousiaste deelnemers. bezocht wordt door een kleine groep enthousiastelingen.

Kosters
Het kosterschap van de hervormde kerk wordt grotendeels door vrijwilligers vervuld.

Predikant
Reeds voor het tot stand komen van de federatie zijn er voorbereidingen getroffen voor het gezamenlijk beroepen van een predikant. De beroepingscommissie die bestond uit leden van beide kerken is voortvarend te werk gegaan. Dit heeft erin geresulteerd dat wij in 2012 een predikant, Ds. Wessel ten Boom, hebben beroepen. Helaas is Ds. ten Boom per 1 juni 2013 arbeidsongeschikt verklaard als gemeentepredikant en is hij per deze datum losgemaakt van onze gemeente.

Copyright © 2018. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.