laatste zondag kerkelijk jaar 2020 kleinSymboliek van de vijfpuntige ster,

Deze vijfpuntige ster verwijst naar het leven van Jezus en het Licht van de Eeuwige dat Hij op aarde gestalte gaf.
Het getal 5 drukt uit dat de Eeuwige, de Eén, met de aarde, het getal 4, verbonden is.
Het getal 4 dat de vier uiteinden van de aarde uitdrukt wordt met de 5, het Licht van de Eeuwige verbonden.
Het getal 5 drukt ook uit: dat wat ons vermogen om het te begrijpen te boven gaat. Dat Oneindige Licht kunnen wij niet bevatten,  daarvoor schieten alle aardse beelden en woorden tekort.
We proberen het uit te drukken door te zingen, te bidden, te spreken in beelden en te schikken.
Het getal vijf verwijst verder naar zijn vijf wonden en daarmee naar de menselijkheid van Jezus.


In verbondenheid
met de Levende
loeken we een ster
die ons verlicht
in droeve dagen
van gemis.


Gij,
Licht in ons leven,
beziel ons
om het licht
van een ander
brandend te houden
en door te geven,
als een ster op aarde,
in Gods naam.

Stille kerk3

 

Bericht van overlijden  (afbeelding rouwkaart)

Op 29 maart is ons gemeentelid dhr Evert Kuipers in Meckema State is overleden. Dhr. Kuipers is 75 jaar geworden.

De uitvaart vindt plaats op donderdag 2 april vanuit de Zijlsterkerk in Munnekezijl. De voorganger is ds. G. Postma om 14:30 uur. Alle voorzorgsmaatregelen in deze tijd van Corona worden in acht genomen. Die dienst zal dan ook een aangepast karakter hebben en in besloten kring plaats vinden.

Een medisch specialist heeft besloten dat het niet verantwoord is dat Mevrouw Kuipers bij de uitvaart aanwezig is. We kunnen ons allemaal voorstellen hoe intens verdrietig dit voor de familie en voor haar in het bijzonder is. Een blijk van medeleven wordt dan ook erg op prijs gesteld.

Haar adres is:
Tjerk Hiddestraat 42 - 265
9291 AM Kollum

kaart zwetsloot 2kaart zwetsloot 1

Preses: Dhr. V. Smit, Blijensteinstraat 1, 248060        
Scriba: Gerrit en Trijntje Scheeres-Feitsma, contact

Ambtsgroep Pastoraat:
Mevr. A. Noordhuis, Hesseweg 6, 249107
dhr. D.J. Boersma, De Meerpaal 6, 249700
dhr. T. Oostra, Keegensterw.20, 249545
Dhr. V. Smit,  Blijensteinstraat 1, 248060

Ambtsgroep Vorming en Toerusting:
dhr. D.J. Boersma, De Meerpaal 6, 249700     contact

Ambtsgroep Beheer:
Dhr. K. Kingma, Kloosterweg 5
Dhr. F. v.d Veen, Wytsmaweg

Ambtsgroep Diaconie:
Mevr. B. Riemersma, Herestraat 36b, 06 141 068 51
Dhr. J. Hooghiem, A. Reitzesstraat 5. 06 102 341 08
Mevr. M. Zuidersma-Lukas, Methardusstraat 33, Munnekezijl, 06 361 828 72
Dhr. H. Kuipers, Kloosterweg 7, 06 344 959 42
Dhr. M. van Kammen, Van Eysingaweg 6, 06 207 622 90
Dhr. S. Bakker, Friese Straatweg 8, 06 152 486 03

Administratie diaconie:   mevr. W. v.d. Heide-Zijlstra, 688570, Olde Borchweg 39, Munnekezijl, contact
Bloemengroet:              mevr. M. Mulder-Zeilstra, De Meerpaal 3, 249257            
Regelen bloemengroet; mevr. B. Riemersma, 06 141 068 51, Herestraat 36b, contact
Zendingscontactpersoon dhr. M. Mulder, De Meerpaal 3, 249257   

Ambtsgroep eredienst
Deze ambtsgroep richt zich op de vormgeving van één van de kernactiviteiten binnen de kerk: de eredienst. Hierbij is men vooral bezig met zaken die ‘dienstoverstijgend’ zijn. Het gaat daarbij om onderwerpen en activiteiten die voor meerdere erediensten betekenis hebben. Ook ontvangt zij van de kerkenraad opdrachten om vorm aan te geven. De afgelopen tijd is deze ambtsgroep daarom ook met voorstellen gekomen over o.a. de orde van dienst, de wijze van avondmaalsviering, invulling geven aan de laatste zondag van het jaar, etc.
In deze ambtsgroep dient minimaal één ambtsdrager zitting te hebben die ook de vertegenwoordiger naar de kerkenraad is.
Onder de ambtsgroep eredienst vallen: het beamteam, de kerstcommissie, de commissie veertigdagentijd, de verzorgers van de liturgische bloemschikkingen, de bezorging van de liturgie aan huis en de preekvoorzieners.
Voorz:   mevr. T. Riemersma-Brouwer, Olde Borchw 61, Munnekezijl, 688343
Secr.      mevr. A. Enting-Ruwersma, De Meerpaal 4, 249475, contact                      
              mevr. W. Oostra-de Vries, Keegensterw.20, 249545        
              dhr. J.H. Nieuwenhuis, Hoogstraat 16, 249465
              dhr. S. Bakker, Fr. Straatweg 8, namens de kerkenraad

 

 

Copyright © 2021. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.