Stille kerk3

 

Bericht van overlijden

Op 29 maart is ons gemeentelid dhr Evert Kuipers in Meckema State is overleden. Dhr. Kuipers is 75 jaar geworden.

De uitvaart vindt plaats op donderdag 2 april vanuit de Zijlsterkerk in Munnekezijl. De voorganger is ds. G. Postma om 14:30 uur. Alle voorzorgsmaatregelen in deze tijd van Corona worden in acht genomen. Die dienst zal dan ook een aangepast karakter hebben en in besloten kring plaats vinden.

Een medisch specialist heeft besloten dat het niet verantwoord is dat Mevrouw Kuipers bij de uitvaart aanwezig is. We kunnen ons allemaal voorstellen hoe intens verdrietig dit voor de familie en voor haar in het bijzonder is. Een blijk van medeleven wordt dan ook erg op prijs gesteld.

Haar adres is:
Tjerk Hiddestraat 42 - 265
9291 AM Kollum

Preses: Dhr. V. Smit, Blijensteinstraat 1, 248060        
Scriba: Gerrit en Trijntje Scheeres-Feitsma, contact
Ambtsgroep Pastoraat:
Mevr. A. Noordhuis, Hesseweg 6, 249107
dhr. D.J. Broersma, De Meerpaal 6, 249700
dhr. T. Oostra, Keegensterw.20, 249545
Dhr. V. Smit en mevr. R. Arends-Smit, Blijensteinstraat 1, 248060

Ambtsgroep Vorming en Toerusting:
dhr. D.J. Broersma, De Meerpaal 6, 249700     contact

Ambtsgroep Beheer:
Dhr. K. Kingma, Kloosterweg 5
Dhr. J. Bakker, Kloosterweg 11

Ambtsgroep Diaconie:
Dhr. J. Hooghiem, A. Reitzesstraat 5, 249282
Mevr. M. Zuidersma-Lukas.
Mevr. T. Riemersma-Feenstra, Herestraat 70
Voorzitter Dhr. D. Riemersma, de Wendel 12
Dhr. S. Bakker, Fr. Straatweg 8

Administratie diaconie:   mevr. W. v.d. Heide-Zijlstra, 688570, Olde Borchweg 39, Munnekezijl, contact
Bloemengroet:              mevr. M. Mulder-Zeilstra, De Meerpaal 3, 249257    
                                   mevr. B. Zuidersma-Kerkstra, 688409, Methardusstraat 30,  Munnekezijl             
Regelen bloemengroet; mevr. B. Riemersma, 06-14106851, Toutenburgstr.25, contact
Zendingscontactpersoon dhr. M. Mulder, De Meerpaal 3, 249257   

Ambtsgroep eredienst
Deze ambtsgroep richt zich op de vormgeving van één van de kernactiviteiten binnen de kerk: de eredienst. Hierbij is men vooral bezig met zaken die ‘dienstoverstijgend’ zijn. Het gaat daarbij om onderwerpen en activiteiten die voor meerdere erediensten betekenis hebben. Ook ontvangt zij van de kerkenraad opdrachten om vorm aan te geven. De afgelopen tijd is deze ambtsgroep daarom ook met voorstellen gekomen over o.a. de orde van dienst, de wijze van avondmaalsviering, invulling geven aan de laatste zondag van het jaar, etc.
In deze ambtsgroep dient minimaal één ambtsdrager zitting te hebben die ook de vertegenwoordiger naar de kerkenraad is.
Onder de ambtsgroep eredienst vallen: het beamteam, de kerstcommissie, de commissie veertigdagentijd, de verzorgers van de liturgische bloemschikkingen, de bezorging van de liturgie aan huis en de preekvoorzieners.
Voorz:   mevr. T. Riemersma-Brouwer, Olde Borchw 61, Munnekezijl, 688343
Secr.      mevr. A. Enting-Ruwersma, De Meerpaal 4, 249475, contact                      
              mevr. W. Oostra-de Vries, Keegensterw.20, 249545        
              mevr. T. Kingma-Hamstra, Kloosterweg 5, 249382
              dhr. S. Bakker, Fr. Straatweg 8, namens de kerkenraad

 

 

 

Gebouwen

 Open Hof Kerk
Herestraat 62        
Open Hof: Herestraat 60, tel. 249720
Koster dhr. S. Kuipers,Toutenburgstraat 23 Burum, tel 249361

Terpkerk
Uithof 1
Koster dhr. R. Poortinga, Rosemastraat 14 Burum, tel 249027
Kosterschap tijdens de kerkdienst bij toerbeurt.

Zijlsterkerk
Methardusstraat 42
Contactpersoon dhr. B. Zijlstra, Zwarteweg 5, Munnekezijl, tel 688335
Kosterschap tijdens de kerkdienst bij toerbeurt

Kerkradio
Open Hof Kerk Burum Digitaal: kanaal 962
Terpkerk Burum via de kanaal 963
Zijlsterkerk Munnekezijl op kanaal 964
Handleiding opzoeken Digitale kerkkanaal. (klik hier)

Predikant
 Ds. R. Wollenberg

Pastoraal werker

Scribaat
Dhr. en mevr. Scheeres-Feitsma, de Wendel 13
tel.: 0594-696979 of 06-51571424
Email: contact

Kerkelijk buro
Veranderingen in gezinssamenstelling, huwelijk, geboorte, overlijden en verhuizing:
Mevr. T. Riemersma - Brouwer, Oldeborchweg 61, 9853 TB Munnekezijl tel. 688343

 

College van kerkrentmeesters
Dhr.K. Kingma, Kloosterweg 5, 249382, contact
Dhr. J.C. Bakker (voorzitter), Kloosterweg 11, Burum. tel.: 849930, contact

Administratie kerkrentmeesters:
Dhr. K. Kloppenburg, Keegensterweg 28  Burum tel.: 249155

Betalingen t.b.v. de kerk:
IBAN Rabo NL61 RABO 0159 5559 06    

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij:

Dhr. I. de Vries, De Wendel  5, tel. 249253


Boekhouder:
Mevr. J. de Vries, Abele Reitzesstraat 11, 9851 AT Burum, tel. 849907  contact

Administratie diaconie:
Mevr. W. v.d. Heide - Zijlstra, Olde Borchweg 39, 9853 TA Munnekezijl, tel. 688570.
Betalingen t.n.v. de diaconie IBAN Rabo NL61 RABO 0333 3185 28


Organisten
Mevr. E. Kloppenburg - Dijk Keegensterwg 22, tel. 249028
Dhr. A. Riemersma, Keegensterweg 7, tel. 249169
Dhr. P. Stiksma, Oost 46, 249481
Dhr. H. Jonker, Kollum, 05114 453243


Preekvoorziening
Mevr. T. Riemersma-Brouwer, Olde Borchw.61, Munnekezijl, 688343, contact
Dhr. S. van der Molen, Schouwstraat 8, 249082, contact


Regeling bloemengroet
Burum:  M. Mulder-Zeinstra, tel.: 249257
Munnekezijl: Mevr. B. Zuidersma - Kerkstra tel. 688409

Kerkblad De Voorbode
Verschijnt tienmaal per jaar.
Kopij kunt u -bij voorkeur digitaal- inleveren bij inleveradres

Opmaak: Dhr. M. Hiemstra
Giften voor ons kerkblad zien wij graag van u tegemoet op het IBAN Rabo NL61 RABO 0159 5559 06 o.v.v. "Voorbode".

Beamteam Kerk Burum
contact

Copyright © 2020. Protestantse gemeente Burum/Munnekezijl/Warfstermolen

Alle Rechten Voorbehouden.